P1400176P1400244P1400158P1400190P1400157P1400183P1400194P1400184P1400247P1400162P1400166P1400242P1400214P1400206P1400221P1400215P1400179P1400226P1400164P1400212P1400245P1400195P1400203P1400174P1400156P1400251
Asud siin: Algus > Dokumendid > Kodukord

Kodukord

 

KINNITATUD

Kõidama Lasteaed Traksik hoolekogu 29.11.2021

Protokoll nr 1-7/1

KÕIDAMA LASTEAED TRAKSIK KODUKORD

Kõdama 2021

 

KODUKORD

 

 1. Üldsätted

 

 1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
 2. Kodukord on koostatud lasteaia ja lapse pere vahelise infovahetuse ja koostöö edendamiseks.
 3. Kodukorra kinnitab Kõidama lasteaia Traksik hoolekogu.
 4. Kodukord on avalikustatud lasteaia kodulehel ning eliis.ee keskkonnas. Paberil on sellega võimalik tutvuda lasteaias.
 5. Kui kodukorras puudub regulatsioon mingis valdkonnas, tuleb lähtuda lasteaia arengukavas ja õppekavas kirja pandud põhimõtetest ja väärtustest.
 6. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 

Kodukorra aluseks on

Koolieelse lasteasutuse seadus, tervisekaitsenõuded ja eeskirjad.

 

 1.  Infovahetus ja koostöö

 

 1. Lasteaia kontaktid on leitavad lasteaia veebilehelt https://traksik.suure-jaani.ee/
 2. Lasteaia infokanalid on: eliis.ee; rühmades asuvad infotahvlid.
 3. Igal hetkel lapse perega ühenduse saamiseks on vanemal kohustus tagada, et lapse perekonna kontaktandmed (vanemate telefoninumbrid, elektronposti aadressid, kodune aadress) oleks tegelikkusele vastavad. Kontaktandmete muutumisel teatada sellest viivitamatult rühmaõpetajaid.
 4. Laste, perede ja lasteaia töötajate isikuandmeid töötleb lasteaed lähtudes isikuandmete kaitset ja töötlemist reguleerivate õigusaktide nõuetest ning lasteaia isikuandmete töötlemise korrast.
 5. Lasteaias laste pildistamine ja filmimine toimub lastevanemate nõusolekul.
 6. Hea koostöö ja vastastikune usaldus lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut.
 7. Lasteaed on lapse koduse kasvatuse toetaja, seetõttu on vajalik rühma töötajatel tunda lapse harjumusi, teada tervise häiretest ja muudest lapsega seonduvatest kodustest probleemidest. Kord aastas toimub õpetajate ja lastevanemate vahel lapse arengut puudutav arenguvestlus.
 8. Ärge kartke pöörduda lasteaia töötajate või hoolekogu esindaja poole abi ja nõu saamiseks. Oma rühma mured jagada oma rühma õpetajatega.
 9. Lapsevanem võtab võimalusel osa rühma lastevanemate koosolekutest. Rühma koosolekult puudunud lapsevanem saab infot rühmaõpetajatelt või koosoleku protokollist.
 10. Kõik lastega ja lastevanematega rühmas toimuv on konfidentsiaalne.

 

 1. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

 

 1. Lapsi võetakse lasteaeda vastu Põhja-Sakala Vallavalitsuse määruse „Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“ alusel.
 2. Esmakordsel lasteaeda saabumisel tutvub laps koos vanemaga õpetajate ja teiste rühma töötajatega. Seejärel toimub lapse harjutamine lasteaiaga kokkuleppel vanemate ja õpetajatega.
 3. Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.30 – 18.00.
 4. Lasteaias on suvel 35-päevane kollektiivpuhkus vallavalitsuse otsusega. Sel ajal saab lapse viia piirkonna valvelasteaeda (Suure-Jaani lasteaed Sipsik või Olustvere lasteaed Piilu).
 5. Hommikusöök algab kell 8.30. Tegevused algavad kell 9.00. Tegevused ei pea alati toimuma rühmaruumis. Tegutseda ja õppida saame ka õues. Seetõttu palume hommikul õigeaegselt lasteaeda tulla.
 6. Kui laps tuleb lasteaeda hiljem või lahkub varem, kooskõlastada see eelnevalt rühmaõpetajaga.
 7. Kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda ning siis kui laps naaseb lasteaeda pärast pikemaajalist puudumist, palun teatada sellest eelmise päeva õhtul või sama päeva hommikul hiljemalt kell 7.30- 8.00-ni lasteaia telefonil 43 71237 või rühma e-postile: roomurullid@suure-jaani.ee/ paikesekiired@suure-jaani.ee See on vajalik toitlustamise korraldamiseks.
 8. Kui lapse puudumisest ei ole ette teatatud, siis arvestatakse puudutud päevade eest toiduraha.
 9. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühmatöötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühmatöötajalt.
 10. Õpetajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.
 11. Õpetaja võib anda lapse üle alaealisele isikule, kui lapsevanem on teinud sellekohase avalduse ning sellega võtab täieliku vastutuse endale.
 12. Rühma töötajal on keelatud last anda üle märgatavate joobetunnustega täiskasvanule.
 13. Last ei tohi lasteaia territooriumilt ära viia eelnevalt lasteaia töötajaga kontakti võtmata. Laps antakse üle vanemale või viimase poolt eelnevalt teavitatud isikule.
 14. Lapse saatmine lasteaeda värava juurest ja parklast üksi on keelatud.
 15. Kui õpetaja on lapse lapsevanemale üle andnud, vastutab lapse eest lapsevanem.
 16. Kui lapsele ei ole kell 17.55 lasteaeda järgi tuldud, helistab õpetaja lapsevanemale või volitatud esindajale ning teavitab olukorrast direktorit. Kui kell 18.00 pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab õpetaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

 

 1. Lapse tervise, heaolu ning arengu toetamine

 

 1. Vanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel lasteaed kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
 2. Lasteaeda ei lubata last, kelle terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
 3. Kui laps haigestub päeva jooksul, teavitab õpetaja sellest vanemat ning vanem tuleb esimesel võimalusel lapsele järele.
 4. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeet) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse töötajatega.
 5. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik lapsevanemal teavitada õpetajat esimesel võimalusel.
 6. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest ja korraldada lapse järelevalve.
 7. Lasteaia direktor teatab telefoni teel või e-kirjaga terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.
 8. Lapse vigastuse või trauma korral annab lasteaia personal lapsele esmaabi, kutsub vajadusel kiirabi ning võtab ühendust vanemaga.
 9. Palun teavitage õpetajat, kui Teie laps on mõne toiduaine suhtes allergiline.
 10. Lasteaeda tuuakse puhas laps.
 11. Pikkade juustega lastel palume hoida juuksed patsis või hobusesabas, et vältida söömise ajal nende sattumist toidu sisse.
 12. Lapsel peavad lasteaias kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, pabertaskurätikud).
 13. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga, kindlalt jalaspüsivad jalanõud, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu. On hea, kui laps saab vahetusjalanõude jalga paneku ja äravõtmisega ise hakkama.
 14. Lapsel on lasteaias spordiriided (t-särk ja lühikesed püksid) ja magamisriided (pidžaama  või öösärk), mis võiksid olla riidest kotikeses, kus on peal lapse nimi.
 15. Lapse riided (õue-, toa- ja võimlemisriided) ja jalanõud peavad olema kasvukohased, puhtad ja terved.
 16. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
 17. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle ja teisi ohtlike detaile. Laps ei kanna ehteid (rippuvad kõrvarõngad, ketid, sõrmused).
 18. Lapse kapis on vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
 19. Lapsevanem peab rühma teatama, ükskõik kellele, kui tal on õueriiete osas erisoove, et mida laps võib õue selga panna ja mida mitte.
 20. Tagavarariided on hea hoida riidest kotikeses, mis saab riputada nagisse.
 21. Palun hoida laste kapid korras. Võtke kaasa Teile tehtud laste joonistused, üleliigsed riided (aastaaegade vaheldumisel), määrdunud riided jms.
 22. Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, soovitame need varustada lapse nimega.
 23. Lapsel ei ole lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju. Lubatud on raamatud, töövihikud, pliiatsid.
 24. Kui lapsel on kaasas jalgratas, siis peab kaasas olema ka lapsele sobiv ja markeeritud kiiver.
 25. Laps ei tule lasteaeda isikliku raha ja mobiiltelefoniga.
 26. Laps ei tule lasteaeda maiustustega, toiduga. Soovi korral võib tuua nii, et saab jagada kõigi rühma lastega.
 27. Lapsevanem ei sisene rühmatubadesse välisjalanõudes.
 28. Lapse poolt tekitatud materiaalne kahju lasteaia varale hüvitab või võimalusel parandab lapsevanem/ eestkostja.
 29. Lapsed viibivad õues 1-2 korda päevas vastavalt päevakavale. Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist). Madalama kui -20°C tuulekülma puhul ja madalama kui -15°C õhutemperatuuri puhul ei viida lapsi õue või lühendatakse õuesoleku aega 20 minutini. Alla kolme aasta vanuseid lapsi ei viida õue tugeva vihmasaju ja lumetuisu korral. Kõik lasteaias viibivad lapsed osalevad õuetegevustes. Kui laps ei saa tervislikel põhjustel õue minna, siis jääb ta koju vanema hoole alla.
 30. Lapse sünnipäeva tähistatakse ka rühmas. Kui soovite lapsi kostitada, pidage enne nõu õpetajaga. Lasteaeda pole lubatud tuua omavalmistatud toitu ega kiiresti riknevaid toiduaineid.
 31. Lasteaia üritustel ja pidudel seisab vanem hea selle eest, et teiste kaasasolevate pereliikmete (nt nooremate või vanemate õdede-vendade) käitumine ei häiriks esinejaid.
 32. Väljasõitudel ja teistel ühisüritustel koos lapsevanemaga vastutab lapsevanem oma lapse eest.

 

 1. Puhkeaeg

 

 1. Laste päevane puhkeaeg on ajavahemikus 13.00-15.00.
 2. Lapsevanem teavitab rühmaõpetajat hommikul vajadusest laps lõunaajal lasteaiast ära viia.
 3. Laste magamise ajal on laste juures vähemalt üks töötaja.

 

 1. Turvalisuse tagamine

 

 1. Lasteaiatöötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ning pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
 2. Lasteaias on mängu- ning võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ning pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite järgi.
 3. Laste turvalisuse tagamiseks luuakse koos lastega rühmareeglid.
 4. Turvalisuse tagamiseks on lasteaed piiratud aia ning fikseeritavate väravatega. Iga lasteaia territooriumile siseneja või väljuja on kohustatud sulgema värava.
 5. Lasteaia territooriumil, sh parklas, on keelatud suitsetada (ka e- sigarette) ning tarvitada alkoholi.
 6. Turvalisuse tagamiseks on lasteaia uks seestpoolt vajadusel libliklukuga suletud ning varustatud uksekellaga.
 7. Õppekäigul väljaspool lasteaia territooriumit kannavad lapsed ja rühma saatjad
 8. Õppekäigule minnes võtab õpetaja kaasa lastevanemate kontaktid.
 9. Õppekäigul tellitud transpordiga vastutab transpordifirma sõiduki tehniliste nõuete vastavuse eest.
 10. Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones signalisatsioon.
 11. Lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühmatöötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
 12. Laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetmete rakendamise korda reguleerib lasteaia Hädaolukorra tegutsemise plaan. Nimetatud dokument on asutusesiseseks kasutamiseks.
 13. Eriolukordadel võib lasteaed olla suletud või lasteaia töö ümber korraldatud (veeavarii, elektrikatkestus, teiste ametkondade korraldused, COVID -19).

 

 

Please activate JavaScript in your browser.

» Sitemap