Lasteaiast > Põhimäärus

Põhimäärus


KINNITATUD
Suure-Jaani Vallavolikogu
28.aprill 2009 a. määrusega nr.157


Kõidama lasteaed "Traksik" PÕHIMÄÄRUS

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõigete 2 ja 3 alusel.

 

1. peatükk

          ÜLDSÄTTED

 

§ 1.  Lasteaia nimi

 

Lasteaia nimi on Kõidama Lasteaed Traksik (edaspidi lasteaed). Ametlik lühend puudub.

 

§ 2. Lasteaia asukoht ja aadress

 

Lasteaed asub Viljandimaal Suure-Jaani vallas Kõidama külas aadressil Lõhavere tee 7 A, postiindeks 71504.

 

§ 3. Lasteaia õiguslik seisund

 

(1) Lasteaed on Suure-Jaani valla munitsipaalasutus, mille asutamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Suure-Jaani Vallavolikogu. Lasteaed on haridusasutus.

 

(2) Lasteaia kõrgemalseisev asutus on Suure-Jaani Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 

(3) Lasteaia tegevust juhendab ja koordineerib vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik.

 

(4) Lasteaed juhindub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest ning põhimäärusest.

(5) Lasteaed tegutseb haridus- ja teadusministri antud koolitusloa alusel. Koolitusloa taotleb seaduses sätestatud korras vallavalitsus.

§ 4.  Teeninduspiirkond

 

Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitab Suure-Jaani Vallavolikogu. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda.

 

§ 5. Pitsat ja eelarve

 

(1) Lasteaial on oma nimega pitsat ja Suure-Jaani valla eelarves iseseisev eelarve.

 

(2) Lasteaial on oma nimega pitsat ja Suure-jaani valla eelarves iseseisev eelarve.

 

§ 6. Õppekeel

 

Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias toimub  eesti keeles.

 

§ 7. Asjaajamise alused

 

(1) Lasteaia asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

 

(2) Asjaajamise korraldamisel lähtub lasteaed seadustes ja Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetes alustes sätestatust.

 

(3) Lasteaia asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab lasteaia juhataja.

 

§ 8. Lasteaia sümboolika

 

(1) Lasteaial võib kasutusel olla oma sümboolika.

 

(2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab lasteaia juhataja käskkirjaga.

 

§ 9. Haldusmenetlus

 

Lasteaia tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

 

2. peatükk

 TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED

 

§ 10. Tegevuse eesmärk


Lasteaia tegevuse eesmärk on võimaldada koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist ning kooliks ettevalmistamist.

§ 11. Ülesanded

 

Lasteaia ülesanded on:
1) luua tingimused ning võimalused koolieast noorematele lastele päevahoiuks ja alushariduse omandamiseks;
2) kujundada sobiv õpi- ja arengukeskkond;

3) soodustada lapse kasvamist ja arenemist, arvestades tema ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi;

4) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;

5) korraldada laste toitlustamist vastavalt päevakavale ja arvestades laste tervislikke iseärasusi;
6) teha õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd haridus-, sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitse spetsialistide, lastevanemate, vallavalitsuse,  teiste lasteaedade ja muude organisatsioonidega;
7) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks, korraldada tööalast ja vabahariduslikku koolitust.

 

§ 12. Arengukava

 

(1) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga lasteaia arengukava.

 

(2) Arengukavas määratakse lasteaia arenduse põhisuunad ja –valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ja arengukava uuendamise kord.

 

(3) Arengukava kinnitab Suure-Jaani Vallavolikogu.

 

3. peatükk

ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

 

§ 13. Struktuur

(1) Lasteaia koosseisus on kaks aiarühma.

 

(2) Vajaduse korral moodustab lasteaia juhataja lastevanemate ettepanekul ja Suure-Jaani Vallavalitsuse loal nende asemele liitrühmi või muudab aia- või sõimerühmade arvu.

 

(3) Vajaduse korral võib Suure-Jaani Vallavalitsus lasteaia juhataja ettepanekul moodustada sobitusrühmi.

 

§ 14. Laste arv rühmades

 

(1) Rühma registreeritud laste arv on järgmine:

1) sõimerühmas kuni 14 last;

2) lasteaiarühmas kuni 20 last;

3) liitrühmas kuni 18 last.

(2) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on Suure-Jaani Vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra.

(3) Sobitusrühmas täidab üks erivajadusega laps kolm kohta.

§ 15. Õppekava

(1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 

(2) Õppekava kinnitab juhataja pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

 

(3) Lasteaial on oma tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse alushariduse raamõppekava, piirkonna kultuurilist eripära ja traditsioone ning mille kinnitab lasteaia juhataja.

 

(4) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja sellekohase õiendi.

 

§ 16.  Õppe- ja kasvatustöö korraldus

 

(1)    Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

 

(2)    Lasteaed tegutseb aastaringselt. Vajadusel hooajalise tegutsemise otsustab vallavalitsus lasteaia hoolekogu ettepanekul.

 

(3) Lasteaia päevase lahtioleku aja otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

 

(4) Lasteaed võimaldab lastele logopeedilist abi.

 

(5) Lasteaed teeb koostööd lastevanematega. Lasteaia ja kodu koostööks kutsub lasteaia juhataja koos rühma õpetajatega vähemalt ühel korral aastas kokku rühma lapsevanemate üldkoosoleku. Üldkoosolek võib teha lasteaia juhatajale ettepanekuid õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks.

 

(6) Lapse ja tema seadusliku esindajaga võib läbi viia arenguvestlust, mille üldeesmärk on lapse arengu toetamine. Arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord kooskõlastatakse lasteaia hoolekoguga ja pedagoogilise nõukoguga ning selle kinnitab lasteaia juhataja käskkirjaga.

 

4. peatükk

LAPSE JA LAPSEVANEMA ÕIGUSED NING  KOHUSTUSED

 

§ 17. Lapse õigused

 

Lapsel on õigus
1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
2) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks pedagoogidelt igakülgset arendavat abi ja toetust alushariduse omandamisel;

3) saada ainelist abi selleks eraldatud summadest ja fondidest.

§ 18. Lapsevanema õigused ja kohustused

(1) Vanematel on õigus
1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära neile sobival ajal, järgides lasteaia päevakava;
2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste loomisele;
3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga, saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
4) kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidluste lahendamiseks pöörduda lasteaia juhataja, pedagoogilise nõukogu ja lasteaia hoolekogu poole.

(2) Vanemad on kohustatud
1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias; 

2) tasuma igakuiselt lapse toidukulu päevamaksumuse ja Suure-Jaani Vallavolikogu kehtestatud määras muude kulude osaliseks katmiseks vanemate poolt kaetava osa;
3) informeerima rühma õpetajat või lasteaia juhatajat lapse puuduma jäämisest või lahkumisest;
4) arvestama pedagoogide ja tervishoiutöötajate ettepanekuid lapse kasvatamisel ja tervise edendamisel;
5) kinni pidama lasteaia päevakavast, kodukorrast ning tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.

 

5. peatükk

LASTEAIA TÖÖTAJAD

§ 19. Lasteaia töötajad


Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, logopeed, tervishoiutöötaja ja lasteaeda teenindav personal.

§ 20. Personali koosseisu määramine

Lasteaia personali koosseisu määrab lasteaia juhataja eelarvelise töötasusumma piires lähtudes haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisust.

§ 21. Konkursi korraldamine ja atesteerimine

(1) Pedagoogi ja eripedagoogi  vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia juhataja avaliku konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab juhataja ettepanekul hoolekogu.

 

(2)   Pedagoogide ja eripedagoogi kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud  korras.§ 22. Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

 

(1)   Lasteaia pedagoogide ülesanne on laste õpetamine ja kasvatamine.

 

(2)    Pedagoogid

1) vastutavad lapse elu, tervise ja turvalisuse eest lapse lasteaias viibimise ajal;
2) tagavad õppe- ja päevakava järgimise;
3) nõustavad lasteaias käivate või teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes;
4) loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega.

 

(3)   Logopeed osutab logopeedilist abi kõneravi vajavatele lastele.

 

(4)   Tervishoiutöötaja

1) koostab lasteaia päevakava, mille kinnitab juhataja;
2) kontrollib lasteaia ruumide ja territooriumi vastavust tervisekaitse eeskirjadele ning korraldab tervisekaitselist tööd;
3) kontrollib laste toitlustamist, toidu kvaliteeti ja toidunormidest kinnipidamist, osaleb menüü koostamisel;
4) jälgib laste tervist, korraldab laste regulaarset tervisekontrolli;

5) täidab, hoiab, säilitab ja edastab laste meditsiinidokumente;

6) teavitab lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti;

7) nõustab vanemaid ja pedagooge lapse tervisega seotud küsimustes;

8) viib rühmades läbi tervisealaseid vestlusi lastega.

 

(5)   Lasteaeda teenindav personal

1) abistab pedagooge rühmas;

2) tagab lasteaia häireteta töö ja majandamise, ning vara säilimise, korrasoleku ja täiendamise;

3) tagab laste tervisliku ja häireteta toitlustamise;
4) hoiab korras lasteaia territooriumi ja ruumid;

5) täidab teisi lasteaia juhataja antud ühekordseid ülesandeid.

 

(6) Töötajate konkreetsed  tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse töölepinguga, töötaja ametijuhendiga ja töösisekorraeeskirjaga kooskõlas õigusaktidega.

 

(7) Töösisekorraeeskirja, mis kooskõlastatakse enne kinnitamist Tööinspektsiooniga,  ja töötaja ametijuhendi kinnitab lasteaia juhataja käskkirjaga ning teeb need töötajatele teatavaks allkirja vastu.

 

(8) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta. Kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver, on personal kohustatud sellest teavitama lasteaia juhatajat, kes vastavalt vajadusele informeerib vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhatajat või lastekaitsespetsialisti või noorsoopolitseid.

 

                                                           6. peatükk

LASTEAIA TÖÖ KORRALDAMINE

§ 23. Lasteaia juhataja

(1) Lasteaeda juhib juhataja. Juhataja kannab vastutust lasteaia üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti vastutab juhataja lasteaiale kasutada antud vara heaperemeheliku majandamise, selle säilimise ning korrashoiu ja sihipärase kasutamise  eest.

 

(2) Lasteaia juhataja kindlustab lasteaia tulemusliku ja häireteta töö ning lasteaia õppekava, arengukava, üldtööplaani ja  kodukorra täitmise, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogilise nõukogu, hoolekogu, vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõunikuga ning muude organitega. 

 

(3) Lasteaia juhataja

1) esindab lasteaeda ja omab tööandja õigusi;

2) teostab oma pädevuse piires lasteaia pidaja nimel tehinguid, mis on õigus- ja haldusaktides, lasteaia põhimääruses, töölepingus ja ametijuhendis sätestatud ülesannete täitmiseks;

3) juhatab lasteaia pedagoogilist nõukogu ja korraldab selle tegevust;

4) kinnitab käskkirjaga lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele; 

5) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab personaliga töölepingud, kohaldab ergutusi ja distsiplinaarkaristusi ning kinnitab käskkirjaga ametijuhendid;
6) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastava töösisekorraeeskirja, tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;

7) korraldab asutuse asjaajamise korraldamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;

8) tagab lasteaia hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu seaduslike otsuste täitmise;

9) juhib lasteaia finantstegevust;

10) esitab vallavalitsusele õigusaktidega sätestatud nõuetele vastava lasteaia eelarve eelnõu;
11) tagab lasteaia eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
12) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
13) esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;

14) teatab vallavalitsusele kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani ettekirjutustest;

15) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
16) täidab ja lahendab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

(4) Lasteaia juhtaja peab asutuse töökorraldusega tema äraolekul tagama asutuse juhataja asendamise.

 

(5) Lasteaia juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Avaliku konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab  vallavalitsus.

 

(6) Avaliku konkursi korras valitud juhataja kinnitab ametisse vallavalitsus. Töölepingu ametisse kinnitatud isikuga  sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab ning  kohaldab ergutusi või karistusi Suure-Jaani vallavanem või tema volitatud ametiisik.

 

§ 24. Juhataja asendamine

(1)   Juhatajat asendab juhataja puhkusel olemise ajal, haigestumise või vabastamise korral kõigi õiguste ja kohustustega vallavanema määratud isik.

(2)   Muudel juhtudel asendab juhatajat tema määratud isik.

§ 25. Lasteaia pedagoogiline nõukogu

(1) Lasteaial pedagoogilise nõukogu ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning juhatajale, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

(2) Pedagoogilise nõukogu liikmeteks on lasteaia pedagoogid, logopeed ja tervishoiutöötaja. Pedagoogilise nõukogu esimees on lasteaia juhataja.

 

(3)  Pedagoogilise nõukogu  töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt tööplaanile vähemalt üks kord kvartalis. Pedagoogilise nõukogu koosolekud protokollitakse.

 

(4) Pedagoogilise nõukogu koosolekuid juhatab nõukogu esimees.

 

§ 26. Lasteaia hoolekogu

(1) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse jälgimiseks ja selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamiseks on lasteaial hoolekogu. 

 

 (2) Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus.


(3) Suure-Jaani Vallavalitsus nimetab hoolekogu koosseisu isiku, kes jälgib lasteaia tegevuse vastavust Suure-Jaani valla huvidele.

 

(4) Lasteaia iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja(d). Lasteaia hoolekogusse võib kuuluda kuni 4 vanemate esindajat.

 

(5) Lasteaia pedagoogiline nõukogu valib õpetajate esindaja oma koosolekul.

 

(6) Juhataja esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

 

(7) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul. Koosolekud protokollitakse.

 

(8) Hoolekogu

1) kuulab ära juhataja aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

2) annab juhatajale ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ning eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

3) teeb juhatajale ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

4) osaleb oma esindajate kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

6) koostab igaks õppeaastaks hoolekogu tööplaani;

7) otsustab teisi hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 

(9) Lasteaia juhataja on hoolekogu ees aruandekohustuslik.  


 

7. peatükk

VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE

§ 27. Lasteaia vara

(1) Lasteaia kasutuses oleva vara moodustavad talle Suure-Jaani Vallavolikogu kehtestatud valla vara valitsemise korra alusel Suure-Jaani vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt lasteaiale sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

 

(2) Lasteaia valduses olev vara on Suure-Jaani valla omand.

(3) Lasteaia vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub Suure-Jaani Vallavolikogu kehtestatud valla vara valitsemise korra alusel.

 

§ 28. Rahalised vahendid

 

(1)  Lasteaia eelarve tuludeks on:                                                                                    

1) eraldised riigieelarvest;

2) eraldised Suure-Jaani valla eelarvest;

3) laekumised asutuste, organisatsioonide, ettevõtete ja üksikisikute annetustest;

4) lasteaia põhimääruses sätestatud õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

(2) Laste toidukulu lasteaias katab vanem. Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab juhataja.

(3) Lasteaed võib oma põhitegevuse kõrval seda kahjustamata tegeleda õppekavavälise

koolituse, huvitegevuse, ringitegevuse, võistluste, kontsertide ja näituste korraldamise,

õppematerjalide valmistamise, koostamise ja kirjastamise, ruumide rentimise, majutamise

ja toitlustamisega.

(4) Muude kulude osaliseks katmiseks vanemate poolt kaetava määra (edaspidi kohatasu) kinnitab Suure-Jaani Vallavolikogu ja see ei või ületada 20 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

(5) Lasteaia raamatupidamist peetakse tsentraalselt vallavalitsuse kaudu.

 

(6) Järelevalvet  lasteaia majandustegevuse, varade ja eelarve kasutamise üle teostab Riigikontroll,  Suure-Jaani Vallavolikogu revisjonikomisjon ja vallavalitsus.

 

§ 29.  Aruandlus

(1) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri, haridus- ja teadusministri ning Suure-Jaani Vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.
(2)
Lasteaed esitab iga aasta 1. juuniks vallavalitsusele tegevusaruande eelmise kalendriaasta kohta.

§ 30.  Järelevalve

(1) Riiklikku järelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium ja Viljandi maavanem haridus- ja teadusministri kehtestatud riikliku järelevalve läbiviimise korra ning koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse ja juhtimise tulemuslikkuse hindamise kriteeriumide alusel.

 

(2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja lasteaia juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus. 

 

(3) Lasteaia finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Suure-Jaani Vallavolikogu, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

 

(4) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

 

                                                           8. peatükk

ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 31. Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 

(1)  Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine toimub koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud alustel.

 

(2) Lasteaia ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Suure-Jaani Vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

 

(3) Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tema tegevuse lõpetamine võib toimuda ainult pärast õppeperioodi lõppu.

 

(4) Lasteaia ümberkorraldamise ja ümberkujundamise ning tegevuse lõpetamise otsusest teatakse kirjalikult lapsevanematele, pedagoogidele ja teistele töötajatele, Haridus- ja Teadusministeeriumile ning Viljandi maavanemale vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise ja ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

 

9. peatükk

           LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED

 

§ 32. Lasteaia põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

(1)     Lasteaia põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Suure-Jaani  Vallavolikogu.

(2)     Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik.

 

 

§ 33 Määruse kehtetuks tunnistamine

 

Tunnistada kehtetuks Suure-Jaani Vallavolikogu 18. augusti 1999. a määrus nr 42 „Kõidama Lasteaia Traksik põhimääruse kinnitamine”.

 

§ 34. Määruse rakendamine

 Määrust rakendatakse  1. maist 2009.


 

 

MÄÄRUS

Suure-Jaani                                                                                        29. august 2013 nr 104