Lasteaiast > Lasteasutuste põhimääruste muutmine

Lasteasutuste põhimääruste muutmine

 

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahvi 21 ja töölepingu seaduse paragrahvi 5 lõike 1 punkti 11 alusel.

 

§ 1 Määruste muutmine

 

(1) Suure-Jaani Vallavolikogu 22.08.2006 määrust nr 53 „Vastemõisa lasteaia põhimäärus“ muudetakse järgnevalt: 1) läbivalt kogu tekstis asendatakse sõna „juhataja“ sõnaga „direktor“ vastavas käändes;

 

2) muudetakse paragrahvi 3 lõiget 3. Lõike uus sõnastus on järgmine: „(3) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi.“

 

3) muudetakse paragrahvi 4 punkti 6. Punkti uus sõnastus on järgmine: „6) koostab ja kehtestab töökorralduse reeglid ja ametijuhendid.“

4) muudetakse paragrahvi 13 lõiget 1. Lõike uus sõnastus on järgmine: „(1) Lasteaia personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, tööjuhendite ja töökorralduse reeglitega, mis on kooskõlas seadusandlusega“.

 

(2) Suure-Jaani Vallavolikogu 28.04.2009 määrust nr 157 „Kõidama lasteaia Traksik põhimäärus“, määrust nr 158 „Olustvere Lasteaia Piilu põhimäärus“ ja määrust nr 159 „Suure-Jaani lasteaia Sipsik põhimäärus“ muudetakse järgnevalt:

 

1) läbivalt kogu tekstis asendatakse sõna „juhataja“ sõnaga „direktor“ vastavas käändes;

 

2) muudetakse paragrahvi 15 lõiget 4. Lõike uus sõnastus on järgmine:
(4) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi.“

 

3) muudetakse paragrahvi 22 lõiget 6.

Lõike 6 uus sõnastus on järgmine:

„(6) Töötajate konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse töölepinguga, töötaja ametijuhendiga ja töökorralduse reeglitega, mis on  kooskõlas õigusaktidega.“

 

4) muudetakse paragrahvi 22 lõiget 7.

Lõike 7 uus sõnastus on järgmine:

 „(7) Töökorralduse reeglid ja töötaja ametijuhendi kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga ning teeb need töötajatele teatavaks allkirja vastu.“

 

5) muudetakse paragrahvi 23 lõike 3 punkti 6.

Punkti uus sõnastus on järgmine:

„6) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastava töökorralduse reeglid, tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;“

 

(3) Suure-Jaani Vallavolikogu 30.12.2010 määruses nr 32 „Sürgavere Lasteaed-Põhikooli põhimäärus“ muudetakse järgnevalt:

1) muudetakse paragrahvi 3 lõiget 14. Lõike uus sõnastus on järgmine:

„(14) Kool annab lasteaia õppekava läbinule välja koolivalmiduskaardi ning põhikooli lõpetajale Eesti Vabariigi põhikooli lõputunnistuse vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega sätestatud korrale.“

 

2) muudetakse paragrahvi 5 lõiget 3.

Lõike uus sõnastus on järgmine:

 „(3) Lasteaed-põhikooli personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingu, ametijuhendite ja töökorralduse reeglitega, mis on kooskõlas tööseadusandlusega.“

 

 

 

 

Arnold Pastak

Vallavolikogu esimees

 

 

Koopiad: lasteaiad, raamatukogud

 

AR_02